តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាំងធម្មតា តម្លៃ៣.០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ២.៧០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងសទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–