រដ្ឋសភាបង្ហាញលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមក និងប្រកាសបិទសម័យប្រជុំលើកទី៤ នីតិកាលទី៦

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០–