គម្រោងវិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានធំៗ នឹងគាំទ្រគោលនយោបាយបើកចំហរជើងមេឃកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —