រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ផ្កាចំប៉ី ដែលកំពុងរីកស្គុសស្គាយនៅតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកធ្វើដំណើរនានា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —

រូបថត៖ ផែន រតនៈ