មានដើមឈើប្រមាណជាង ៥ម៉ឺនដើម នៅតាមដងវិថីនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —