ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា និងគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា ជូនដំណឹងអំពីការលើកពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យហាជ្ជីឆ្នាំ២០២០ ត្រូវនឹងឆ្នាំ១៤៤១ មូហាំម៉ាត់សករាជ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០