ប្រជាជនក្រីក្រ ដែលមានបណ្ណ័សមធម៌ នឹងទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភ ពីរាជរដ្ឋាភិបាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —