ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ជូនដំណឹងពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី ៧) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១២,៧៦០នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ៣៤ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០