រដ្ឋសភា ជូនព័ត៌មានពីកិច្ចប្រជុំទល់មុខគ្នារវាង អាស៊ាន និងអន្តរសភាអាយប៉ា ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី៣៦ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–