ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំជប៉ុន ជូនដំណឹងពីការអនុញ្ញាតឱ្យជនបរទេសត្រលប់ចូលប្រទេសជប៉ុនវិញ ក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌ និង «កាលៈទេសៈលើកលែងពិសេស»

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–