សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការលក់បណ្ណរយៈពេលវែងសម្រាប់ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–