ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី១ករណី គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃ២៣ ខែមិថុនា នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–