កម្ពុជា និងចិន នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីមូលនិធិពិសេសសម្រាប់ គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ឆ្នាំ២០២០ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ នៅភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–