ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួនម្នាក់ថ្មីទៀត ខណៈពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–