បទអន្តរាគមន៍របស់ តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា ឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈប្រតិភូ នៃចក្រភពអង់គ្លេស នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស សម័យប្រជុំ ១៩ មិថុនា ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–