ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ម្នាក់ទៀត ខណៈពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–