ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយនៅទូទាំងប្រទេស ក្នុងសប្តាហ៍នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–