ក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំគណៈអភិបាលទាំង២៥ រាជធានីខេត្ត ត្រូវបន្តរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយកំហិតការចូលរួមមិនត្រូវលើសពី៥០នាក់ និងអនុវត្តវិធានការអនាម័យជាប្រចាំ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០—-