ពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩នោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ខណៈករណីកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅ០៣នាក់ ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–