ក្រសួងអប់រំ និងអង្កការ UNICEF សហការចេញផ្សាយកម្មវិធីនិទានរឿងថ្មីមួយ ដែលមានឈ្មោះ «តីតី និទានរឿង» ដើម្បីលើកកម្ពស់អក្ខរកម្មកុមារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០