ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំគណៈអភិបាល រាជធានី-ខេត្ត ពីការពង្រឹងការតាមដាន និងទប់ស្កាត់ ការពុលស្រាដែលមានសារធាតុមេតាណុលខ្ពស់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០