ពុំមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីណាមួយត្រូវបានរកឃើញនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០