ពុំមានការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេ សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទិ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–