តារាងស្ថិតិនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម (Covid-១៩) នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹក០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–