ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនព័ត៌មានពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០១នាក់ថែមទៀត ខណៈពុំមានរកឃើញថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០—