ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំមានករណីឆ្លងថ្មី នៃវីរុសកូវីដ១៩នោះទេ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០—