ពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–