សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៤ នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —-