ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

AKP ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០—-