រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បំភ្លឺករណីការផ្សាយតាមព័ត៌មានមួយចំនួនថា អាជ្ញាធរស្រុកកោះកុង ហាមឃាត់មិនឱ្យប្រជាពលរដ្ឋជិះកង់ហាត់ប្រាណ

AKP កោះកុង ថ្ងៃទី​០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០—-