ក្រសួងទេសចរណ៍ រម្លឹកបន្ថែមដល់អាជីវកម្ម KTV និង បៀរហ្គាឌិន ត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–