ពុំមានករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ខណៈករណីសរុប និងកំពុងព្យាបាល នៅដដែល គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–