ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក អំពាវនាវឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់់នៅប្រទេសនេះ ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងកាលៈទេសៈនៃបាតុកម្មហិង្សាដែលកំពុងកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

AKP ថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០