ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ជូនកម្មករនិយោជិត ចំនួន២៥,៥៨៨នាក់ នៃរោងចក្រ សហគ្រាស ចំនួន៦៧ នៃវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ដោយសារតែ វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–