ពុំមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ ខណៈអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅ០២នាក់ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–