សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី ការបន្តទទួលប្រាក់ដុល្លារប្រភេទ ១$ ២$ និង ៥$ តាមតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច និង លើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–