ធនាគារជាតិបង្ហាញពីលទ្ធផលប្រជុំពិភាក្សាអំពី បញ្ហាប្រឈមនៃចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១$ ២$ និង ៥$ ដោយបញ្ជាក់ថាមិនមានការហាមឃាត់ចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនេះនៅលើទីផ្សារនោះទេ

AKP ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០