លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការអន្ដរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

AKP ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០