ពុំមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា នេះ ខណៈករណីកំពុងសម្រាកព្យាបាលគឺនៅ០២នាក់ដដែល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–