អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ដោយអនុវត្តចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–