កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១ករណីទៀត ធ្វើឱ្យចំនួនសរុបកើនដល់១២៤នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–