ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់ការដាក់ភាពអាសន្ន នៅខេត្តចំនួន០៣បន្ថែមទៀត នៅជប៉ុន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–