គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ប្រកាសពីវិធានការកែតម្រូវ សម្រាប់ការដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញ នូវវិស័យកីឡាជាជំហានៗ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–