កម្ពុជានៅតែពុំមានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីណាមួយនោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–