ក្រសួងអប់រំ ជូនដំណឹងស្តីពី ការបន្តបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់សហព័ន្ធកីឡាជាតិ និងក្លិបហាត់ប្រាណទាំងអស់

AKP ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០