ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការនូវសារមន្ទីរនានាជូនភ្ញៀវជាតិ-អន្តរជាតិ បានចូលទស្សនាឡើងវិញ ចាប់ពីខែមិថុនាខាងមុននេះតទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០—