(វីដេអូ)៖ សមាគមពាណិជ្ជកម្មខេត្តជឺជាំង ប្រគល់ជាម៉ាស់ ជែលលាងដៃ នឹងអាកុលដល់ ក្រសួងទេសចរណ៍