សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចូលរួមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោក លើកទី៧៣

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–