ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហេង លើកឡើងពីការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោក លើកទី៧៣ តាមរយៈវីដេអូ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–