ក្រសួងសាធារណការជូនដំណឹងអំពី ការប្តូរបណ្ណសម្គាល់យានជំនិះ និងផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះ របស់ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការ និងស្ថានទូត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–